Over Erfgoed Brabant

Erfgoed Brabant is het provinciale kennis- en expertisecentrum voor erfgoed. De werkzaamheden van Erfgoed Brabant zijn onderdeel van in het in november 2015 vastgestelde provinciaal erfgoedkader De (verbeeldings)kracht van erfgoed. Beleidskader erfgoed 2016-2020.

De missie van Erfgoed Brabant luidt: Het verankeren van erfgoed als vaste en voedende waarde in de samenleving in met name Noord-Brabant door het bevorderen van erfgoedbewustzijn, het ondersteunen van erfgoedwerkers en het verbinden van erfgoednetwerken.

Erfgoed Brabant ziet voor zichzelf in de periode 2017 tot 2020, naast de ondersteuning van het erfgoedveld, een zwaardere taak in het verzamelen en overdragen van inhoudelijke erfgoedkennis aan een breed publiek. Dit in lijn met de focus van de Provincie op de vier verhaallijnen: “Innovatief Brabant”, “Bestuurlijk Brabant”, "Religieus Brabant” en “Bevochten Brabant”.

Dit doet Erfgoed Brabant via drie Programmalijnen:

1. Digitaal Platform voor erfgoed in Brabant
We willen allerhande vormen van digitale informatie en inhoud met elkaar verbinden in één groot interactief systeem. Dit doen we  op het vernieuwde erfgoedplatform brabantserfgoed.nl ter vervanging van Thuis in Brabant. Ook de Brabant Cloud en daarbinnen het collectieregistratiesysteem blijven we doorontwikkelen.

2. Academie
Met de Academie dragen wij bij aan inhoudelijke en instrumentele kennisopbouw en –overdracht over erfgoed voor allerlei doelgroepen. Met name erfgoededucatie in het basisonderwijs, onder andere De Cultuur Loper en de lesprojecten zoals Museumschatjes zijn belangrijke speerpunten. De drie onderdelen “Wetenschap”, “Educatie” en “Scholing en support” geven ook de komende jaren invulling aan het adagium “een leven lang leren”.

3. Netwerk:
Hierin neemt Erfgoed Brabant het voortouw om met name professionele erfgoedorganisaties in Noord-Brabant met elkaar te verbinden. Hierbij hoort ook een centrale communicatiecampagne “Je hebt meer Brabant in jou dan je denkt”. Het gezamenlijk branden van ons erfgoed is noodzakelijk om een steviger en herkenbaarder profiel te krijgen.

Verder staat de organisatie van evenementen zoals de Erfgoedprijs mede in het licht van het opzetten en onderhouden van relaties met stakeholders en netwerkpartners. 

Ook heeft Erfgoed Brabant het initiatief genomen tot het oprichten van een jongerenpanel vanwege het belang dat Erfgoed Brabant hecht aan de stem van jonge mensen in de erfgoedsector.

Jaarbericht 2016
Bent u benieuwd naar de mooie projecten van Erfgoed Brabant uit 2016? Een deel hiervan is opgenomen in het Jaarbericht. Bekijk hier de online versie. Download hier de pdf van het Jaarbericht 2016. 

 

Erfgoed Brabant is een uitvoeringsorganisatie van de Provincie Noord-Brabant.

 

 

 

©2018 Erfgoed Brabant