Over Erfgoed Brabant

Erfgoed Brabant is het provinciale kennis- en expertisecentrum voor erfgoed. De werkzaamheden van Erfgoed Brabant zijn onderdeel van in 2023 vastgestelde Beleidskader Levendig Brabant 2030. Een integraal beleidskader voor cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. 

Erfgoed Brabant ziet voor zichzelf in de periode 2023 tot 2030, naast de ondersteuning van het erfgoedveld, een zwaardere taak in het verzamelen en overdragen van inhoudelijke erfgoedkennis aan een breed publiek. Dit in lijn met de focus van de Provincie op de vier verhaallijnen: “Innovatief Brabant”, “Bestuurlijk Brabant”, "Religieus Brabant” en “Bevochten Brabant”.

Dit doet Erfgoed Brabant via drie Programmalijnen:

1. Digitaal Platform voor erfgoed in Brabant

We willen allerhande vormen van digitale informatie en inhoud met elkaar verbinden in één groot interactief systeem. Dit doen we  op het erfgoedplatform Brabantserfgoed.nl. Ook de Brabant Cloud en daarbinnen het collectieregistratiesysteem blijven we verder ontwikkelen.

2. Erfgoed Brabant Academie

Met de Academie dragen wij bij aan inhoudelijke en instrumentele kennisopbouw en –overdracht over erfgoed voor allerlei doelgroepen. Met name erfgoededucatie in het basisonderwijs, onder andere De Cultuur Loper en de lesprojecten zoals Museumschatjes zijn belangrijke speerpunten. De drie onderdelen 'Wetenschap', 'Educatie' en 'Scholing en support' geven ook de komende jaren invulling aan het adagium “een leven lang leren”. 

3. Netwerk

Hierin neemt Erfgoed Brabant het voortouw om met name professionele erfgoedorganisaties in Noord-Brabant met elkaar te verbinden. Het gezamenlijk branden van ons erfgoed is noodzakelijk om een steviger en herkenbaarder profiel te krijgen.

Verder staat de organisatie van evenementen zoals de erfgoedprijzen Brabants Lof & Brabantse BeLofte mede in het licht van het opzetten en onderhouden van relaties met stakeholders en netwerkpartners. 

Ook heeft Erfgoed Brabant het initiatief genomen tot het oprichten van een onafhankelijk Jongerenpanel de Erfgoedbènde vanwege het belang dat Erfgoed Brabant hecht aan de stem van jonge mensen in de erfgoedsector.

Erfgoed Brabant is een uitvoeringsorganisatie van de Provincie Noord-Brabant.