ANBI

Officiële naam

Stichting Erfgoed Brabant

Kamer van Koophandel

41083283

RSIN

88.55.109

Contactgegevens

Erfgoed Brabant
Waterstraat 16
5211 JD 's-Hertogenbosch
T. +31 (0)73 - 615 62 62
E. info@erfgoedbrabant.nl

Doelstelling

Het verankeren van erfgoed als vaste en voedende waarde in de samenleving in met name Noord-Brabant door het bevorderen van erfgoedbewustzijn, het ondersteunen van erfgoedwerkers en het verbinden van erfgoednetwerken.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
a. Het ondersteunen en professionaliseren van eerstelijns erfgoedinstellingen;
b. Het bevorderen van publieksparticipatie;
c. Het bevorderen van erfgoedzorg;
d. Het bevorderen en verzorgen van erfgoededucatie;
e. Het verzorgen van deskundigheidsbevordering en (bij)scholing;
f. Het bieden van faciliteiten;
g. Het stimuleren van structurele (beleids)aanpakken op het gebied van erfgoedzorg door overheden;
h. Het bevorderen en tot stand brengen van samenwerking met en tussen erfgoedinstellingen;
i. Beleidsadvisering aan overheden;
j. Het bevorderen en tot stand brengen van samenwerking met en tussen onderwijsinstellingen;
k. Het bevorderen en tot stand brengen van samenwerking met en tussen onderzoeksinstellingen;
l. De instelling en instandhouding van leerstoelen, alsmede het houden van toezicht op positie en het functioneren van de betreffende leerstoelen;
m. Het verrichten van al het overige dat tot verwezenlijking van het doel van de stichting kan leiden.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Binnen de provinciale basisinfrastructuur erfgoed neemt Erfgoed Brabant als uitvoeringsorganisatie een prominente plek in. De kaders voor de activiteiten die we in 2020 hebben ondernomen zijn het bestuursakkoord 2020-2023, getiteld ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’, en het beleidskader Erfgoed 2016-2020, getiteld ‘De (verbeeldings)kracht van erfgoed’, en de verlenging daarvan voor de jaren 2021 en 2022.

Binnen het beleidskader zijn de taken van Erfgoed Brabant:

  • Het bevorderen van erfgoedbewustzijn onder een groot publiek
  • Het ondersteunen van erfgoedinstellingen en erfgoedwerkers bij het beheer van hun erfgoed
  • Het verbinden in netwerken

Inzicht financiën

Het jaarverslag van 2022 met hierin opgenomen het Financieel Jaarverslag 2022 vindt u hier. 
Het jaarverslag van 2021 met hierin opgenomen het Financieel Jaarverslag 2021 vindt u hier.
Het jaarverslag van 2020 met hierin opgenomen het Financieel Jaarverslag 2020 vindt u hier.
Het jaarverslag van 2019 met hierin opgenomen het Financieel Jaarverslag 2019 vindt u hier. 
Het Jaarverslag van 2018 met hierin opgenomen het Financieel Jaarverslag 2018 vindt u hier. 
Het Jaarverslag van 2017 met hierin opgenomen het Financieel Jaarverslag 2017 vindt u hier.
Het Jaarverslag van 2016 met hierin opgenomen het Financieel Jaarverslag 2016 vindt u hier.
Het Jaarverslag van 2015 met hierin opgenomen het Financieel Jaarverslag 2015 vindt u hier.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

In het bestuur van Erfgoed Brabant hebben zitting:

De heer drs. P.J.G.M. Timmermans, directeur-bestuurder

Raad van Toezicht:
De heer M.W.A.M. van Stappershoef, voorzitter
Mevrouw drs. J.W.M. Buys
De heer mr. J.A.M. van Heijningen
Mevrouw dr. J. van der Woude
De heer R.H.H.S. Derks Msc

Beloningsbeleid

De medewerkers van Erfgoed Brabant hebben een arbeidsovereenkomst conform de CAO-Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De individuele beloningen blijven onder de WNT-norm.

Alle leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor alle werkzaamheden jaarlijks maximaal €1900,- vacatiegeld en een reiskostenvergoeding conform CAO-Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, te weten €0,39 per autokilometer, inclusief parkeren.

Rooster van aftreden

Een lid van de Raad van Toezicht kan voor een periode van maximaal drie jaren worden benoemd en kan tweemaal voor een volgende periode van maximaal drie jaren worden herbenoemd.

De heer M.W.A.M. van Stappershoef herbenoembaar per 1 januari 2024.
De heer mr. J.A.M. van Heijningen tot 1 juni 2025.
Mevrouw drs. J.W.M. Buys tot per 1 juni 2025.
Mevrouw dr. J. van der Woude herbenoembaar per 1 januari 2023.
De heer R.H.H.S. Derks Msc herbenoembaar per 1 januari 2024.