ANBI

Officiële naam
Stichting Erfgoed Brabant

Kamer van Koophandel
41083283

RSIN
88.55.109

Contactgegevens
Erfgoed Brabant
Waterstraat 16
5211 JD 's-Hertogenbosch
T. +31 (0)73 - 615 62 62
E. info@erfgoedbrabant.nl

Doelstelling
Het verankeren van erfgoed als vaste en voedende waarde in de samenleving in met name Noord-Brabant door het bevorderen van erfgoedbewustzijn, het ondersteunen van erfgoedwerkers en het verbinden van erfgoednetwerken.

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
a. Het ondersteunen en professionaliseren van eerstelijns erfgoedinstellingen;
b. Het bevorderen van publieksparticipatie;
c. Het bevorderen van erfgoedzorg;
d. Het bevorderen en verzorgen van erfgoededucatie;
e. Het verzorgen van deskundigheidsbevordering en (bij)scholing;
f. Het bieden van faciliteiten;
g. Het stimuleren van structurele (beleids)aanpakken op het gebied van erfgoedzorg door overheden;
h. Het bevorderen en tot stand brengen van samenwerking met en tussen erfgoedinstellingen;
i. Beleidsadvisering aan overheden;
j. Het bevorderen en tot stand brengen van samenwerking met en tussen onderwijsinstellingen;
k. Het bevorderen en tot stand brengen van samenwerking met en tussen onderzoeksinstellingen;
l. De instelling en instandhouding van leerstoelen, alsmede het houden van toezicht op positie en het functioneren van de betreffende leerstoelen;
m. Het verrichten van al het overige dat tot verwezenlijking van het doel van de stichting kan leiden.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan
De inhoudelijke opdracht voor 2016 bestaat uit zes onderdelen:
1. Ervoor zorgen dat kennis over erfgoed wordt behouden, beheerd en digitaal wordt overgedragen;
2. Ervoor zorgen dat erfgoed wordt ontwikkeld, toegankelijk is en wordt ontsloten binnen en buiten het onderwijs;
3. Ervoor zorgen dat mensen kennis maken met de Verhalen van Brabant;
4. Zorgen voor deskundigheidsbevordering en het ondersteunen van professionals en vrijwilligers die in georganiseerd verband actief zijn in het erfgoedveld;
5. Samenwerking met partners in het Museumkwartier en met uitvoeringsorganisaties cultuur.

Deze vijf onderdelen van de provinciale opdracht hebben wij verwerkt in vijf actielijnen en de activiteiten die de bedrijfsvoering betreffen. Vooruitlopend op het nieuwe beleidskader is actielijn 5 ingericht als de proceslijn voor samenwerking en nieuw beleid.

Inzicht financiën
Het jaarverslag van 2019 met hierin opgenomen het Financieel Jaarverslag 2019 vindt u hier
Het Jaarverslag van 2018 met hierin opgenomen het Financieel Jaarverslag 2018 vindt u hier.
Het Jaarverslag van 2017 met hierin opgenomen het Financieel Jaarverslag 2017 vindt u hier.
Het Jaarverslag van 2016 met hierin opgenomen het Financieel Jaarverslag 2016 vindt u hier.
Het Jaarverslag van 2015 met hierin opgenomen het Financieel Jaarverslag 2015 vindt u hier.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
In het bestuur van Erfgoed Brabant hebben zitting:

De heer drs. P.J.G.M. Timmermans, directeur-bestuurder

Raad van Toezicht:
De heer drs. H.P.T.M. Willems, voorzitter
De heer A.P.M. Veltman
De heer mr. J.A.M. van Heijningen
De heer drs. J.G.I.M. Reijrink
Mevrouw drs. J.W.M. Buys

Beloningsbeleid
De medewerkers van Erfgoed Brabant hebben een arbeidsovereenkomst conform de CAO-Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De individuele beloningen blijven onder de WNT-norm.

De voorzitter ontvangt voor alle werkzaamheden jaarlijks maximaal €1500,- vacatiegeld en een reiskostenvergoeding conform CAO-Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, te weten €0,39 per autokilometer, inclusief parkeren.

Een lid met audit-functie ontvangt voor alle werkzaamheden jaarlijks maximaal €1000,- vacatiegeld en een reiskostenvergoeding conform CAO-Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, te weten €0,39 per autokilometer, inclusief parkeren. 

Een lid ontvangt voor alle werkzaamheden jaarlijks maximaal €900,- vacatiegeld en een reiskostenvergoeding conform CAO-Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, te weten €0,39 per autokilometer, inclusief parkeren.

Rooster van aftreden
Een lid van de Raad van Toezicht kan voor een periode van maximaal drie jaren worden benoemd en kan tweemaal voor een volgende periode van maximaal drie jaren worden herbenoemd.

De heer drs. H.P.T.M. Willems herbenoembaar per 1 januari 2019.
De heer A.P.M. Veltman treedt af per 1 januari 2018.
De heer mr. J.A.M. van Heijningen herbenoembaar per 1 januari 2019.
De heer drs. J.G.I.M. Reijrink herbenoembaar per 1 januari 2019.
Mevrouw drs. J.W.M. Buys herbenoembaar per 1 januari 2019.

©2021 Erfgoed Brabant