Achtergrond Capacity Building Days

For English see below

Van 2018...

2018 was het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. 'Het jaar' liet onder andere zien dat werken met Europees erfgoed kan leiden tot meer sociale cohesie en tot meer kennis van en begrip voor verschillende regionale identiteiten. In deze Europese samenwerkingen en uitwisselingen in het erfgoedveld was een centrale rol weggelegd voor studenten en jonge professionals. Om deze rol te verkennen organiseerde Erfgoed Brabant samen met Europa Nostra en de Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Erfgoed Gelderland en het KIEN een congres over Europees Cultureel Erfgoed in Berlijn in juni 2018. Op Nederlands initiatief werd hierbij een speciale jongerenconferentie georganiseerd, getiteld The Future is Heritage of Future Summit in het kort. Dit programmaonderdeel werd inhoudelijk vormgegeven door internationale erfgoedstudenten en jonge professionals en zette hen centraal in de discussie over de toekomst van Europees erfgoedbeleid. The Future is Heritage bracht zo’n 60 studenten en jonge professionals uit 16 landen bij elkaar om meer over elkaars cultuur en geschiedenis te leren, waarbij zij erfgoed vanuit Europees perspectief benaderden.

...naar 2019

Tijdens de evaluatie van de samenwerking in het Europees Erfgoedjaar kwamen de partners van The Future is Heritage tot de conclusie dat ze samen verder willen bouwen aan dit initiatief. Hét moment hiervoor is tijdens de Capacity Building Days in 2019. Tijdens deze dagen, georganiseerd door Erfgoed Brabant als penvoerder en regisseur, Europa Nostra als medeorganisator, en in samenwerking met Erfgoed Gelderland en Nederlandse provincies, staat jongerenparticipatie en intergenerationele uitwisseling centraal. Via een Open Call zullen 40 jonge professionals (<33 jaar) uit heel Europa worden uitgenodigd om deel te nemen, naast ongeveer 40 deelnemers die worden aangedragen vanuit Europa Nostra. Door deze jonge professionals in contact te brengen met de leden van Europa Nostra ontstaat wederzijdse kennisuitwisseling, verbreding van het Europese erfgoednetwerk en, uiteindelijk, een sterker erfgoedbeleid. Met de kennis die wordt opgedaan en de ervaringen die worden uitgewisseld wordt er verder gekeken naar een duurzaam toekomstperspectief voor het Europese jongerennetwerk The Future is Heritage.

Doelgroep

De belangrijkste doelgroep voor dit project zijn jongeren in Europa tussen de 18 en 32 jaar oud, die zich bezighouden met cultureel erfgoed, immaterieel of materieel. Daarbij streven we naar een variëteit aan type erfgoedinteresse, nationaliteit en culturele achtergrond. Daarnaast worden via Europa Nostra, Europese erfgoedprofessionals uitgenodigd die zich bezighouden met onderzoek, educatie en de erfgoedpraktijk. Tijdens de Capacity Building Days gaan zij samen aan de slag.

Doelstellingen

Tijdens de Capacity Building Days wordt stilgestaan bij de plek die cultureel erfgoed inneemt in het leven. Cultureel erfgoed creëert sterkere gemeenschappen, kan zorgen voor economische impulsen en is van grote waarde voor de relatie van Europa met de rest van de wereld. Door tijdens de Capacity Building Days te focussen op intergenerationele samenwerking en het werken in interdisciplinaire teams wordt waardevolle informatie opgehaald die kan worden ingezet om het Europese jongerennetwerk The Future is Heritage verder te ontwikkelen. Daarnaast bevordert het experimenteren met nieuwe werkvormen jongerenparticipatie in de erfgoedsector op Europees niveau. 

---------------------------------------------

About the Capacity Building Days

From 2018...

2018 was the European Year of Cultural Heritage. This year showed amongst others that working on European Cultural Heritage can lead to a better understanding of different regional identities and can increase solidarity amongst Europeans. Young heritage students, professionals and volunteers have a central role to play in this European cultural exchange. Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland and Europa Nostra, together with Dutch partner organisation KIEN and the Provinces of Overijssel and Noord Brabant, organized a conference on European Cultural Heritage in Berlin in June 2018. On the Dutch’s initiative, a parallel conference was organized in order to explore and strengthen the role of young people in cultural heritage, titled the Future is Heritage. The programme was designed by international cultural heritage students and young professionals and put them at the centre of the discussion on the future of European heritage policy. The Future is Heritage brought more than 60 students, volunteers and young professionals from over 16 countries together to learn about each other’s history and culture from a European perspective. During the evaluation of our combined efforts during the European Year of Cultural Heritage, the partner organisations of The Future is Heritage decided to take the initiative further in 2019. The first moment to do put this into practice will be the Capacity Building Days (CBD) in June 2019.

...to 2019 

The Capacity Building Days will be organised by Erfgoed Brabant and Europa Nostra in the lead, and with input from partner organisations Erfgoed Gelderland, and the Dutch Provinces Overijssel and Noord-Brabant. Youth participation and intergenerational exchange will be the central themes. Around 40 young European participants will be recruited through an Open Call to take part in the CBD. Europa Nostra will select 40 of its own members to join as well. By bringing young heritage workers in contact with Europa Nostra members, we aim to foster intergenerational exchange, to stimulate the expansion of a European heritage network and finally to integrate cultural heritage policies and practices in which young people can share a central role. With the knowledge and experiences exchanged through this working conference, we will develop a sustainable future perspective for the The Future is Heritage-platform.

Target audience

The most important target audience for the Capacity Building Days are young people working in the cultural heritage field in Europe, between 18 and 32 years old. We strive to reach a diverse number of participants with different cultural heritage interests, nationalities and cultural backgrounds. The second target group for this intergenerational conference are the Europa Nostra members themselves. Their organisation will select around 40 cultural heritage professionals to participate with both an academic and practitioner background. These two groups will work together during the Capacity Building Days.

Goals

The most important goals of the Capacity Building Days 2019 is to experiment with new work forms for youth participation in the cultural heritage sector in a European context. By focussing on intergenerational exchange and interdisciplinary teams, we hope to gain valuable new information which can be used to develop the future perspective of the European youth platform the Future is Heritage. In addition, we hope to strengthen the position of young people within the cultural heritage sector. This target group is unfortunately still often underrepresented in the cultural heritage practice. Finally, we aim to highlight the important role cultural heritage has in our lives and show how cultural heritage can contribute in creating strong societies, economic impulses and is of great value to the relationship of Europe with the rest of the world. 


Verantwoordelijke medewerker(s)