Kende gullie al... Theo van Iersel

In deze rubriek wordt iemand met een passie voor het Brabants voorgesteld.

Diejalèkt 

Agge òn mèn vraogt wè diejalèkt vur mèn beteekent, kannek mar êen ding zègge. Et Tilburgse diejalèkt is en schôon tòltje dè nòg aatij op veul plòtse in de stad gesprooke wòrt èn dè moeteme as Tilburgers wèèrm haawe. Tis èèrfgoed dèmme van onze paa èn ons moeke èn onzen oopaa èn ons oomaa gekreege hèbbe. We moetener frêet èn zèùneg op zèèn.

Dur int diejalèkt te praote mèèrekte dègge bè de meense heurt, rondom oe heene, die dè ok doen. Et gift en wèèrm gevuul, en sort van kammeraoj zèèn, we heure bè mekaare. Dur bepòlde gezègdes òf ötdrukkinge int diejalèkt kunneme aander meense iet vertèlle, wè meej de Nederlandse standaardtaol nie meugelek zo zèèn.

Iederêen koomet steeds meer teege dè al onze schôon streektaole òn de kaant geschoove wòrre dur de internasjenalieseering van de maotscheppij. Et lèèkenter aaf èn toe op dèt Engels vort hil nòrmaol is. Agge dur de winkelstraote waandelt, ziede gin êen eetelaazje mir meej Nederlandse tèkst. Tis bevobbeld ammel ‘Sale’ in plèk van ‘Ötverkôop’ òf ‘Inside more shoes’ vur ‘Binne meer schoene’. Èn in de kroeg wòrde int Engels òngesprooke.

Dès verrèkte sund, want dè ònspreeke zo, aster oover ötgao, in ons schôon Tilburgse diejalèkt moet gebeure.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Leesplankje van Stichting Tilburgse Taol met op de voorgrond Theo van Iersel

Leesplankje van Stichting Tilburgse Taol met op de voorgrond Theo van Iersel.

Mèn wèèrk vur et diejalèkt

Ik zèè veul doende meej de Tilburgse taol. (Dikkels teveul)

As sikretaares van de Stichting Tilburgse Taol hèk dikkels ketakt meej meense die ok meej et diejalèkt doende zèn. Vanöt de stichting orgenieseereme zaoke as et ‘Grôot dikteej van de Tilburgse taol’ èn den ‘Taolbèttel’. We hèbben ok en Taolklas waor de meugelekhèd geboje wòrt om de spèlling van ons diejalèkt op de goej menier te leere schrèève èn praote. Vur de baasesschoole isser et fèstieval ‘Kènderkwèèk’, ene wèdstrijd waorbè liekes wòrre geleerd èn gezonge int diejalèkt. De stichting heej vèdders en vertaolsèùrves. Iederêen die dè wil kan zen tèkst om laote zètte nòr sjuust gespèld Tilburgs. Èn dè kòst ginne rooje sènt. Karnevalsvereeneginge, mar ok veul aander meense maokener gebrèùk van.

Saome meej Bibliotheek Midden Brabant èn de stichting is en paor jaor trug Et Schrèèfatteljee opgericht. En gruupke van aacht èntezjastelinge. Ze schrèève êene keer in de mònd en verhòltje òf rèmke int Tilburgs. Dè moet gaon oover en tevurre aafgesprooke onderwèèrp. Ik zèè daor den reegelèèr.

Onder menen èège naom schrèèf ik reegelmaoteg kòllums in wèèkkraante, instèllingsblaojkes èn in de plòtseleke meejdieja. Alles netuurlek in de Tilburgse taol, want ons schôon diejalèkt perbeer ik op alle meugeleke meniere te premoote.

Favveriete wortje

Mèn favveriete wortje òf ötdrukking in onze schôone Tilburgse taol is:

  1. Ik zèè frêet op onze Tilburgse taol (frèet = trots)
  2. Et wortje ‘houdoe’. Dès et wortje  waormeej dègge kunt laote heure dègge enen Brabander zèèt èn dègge lot weete dè die aander wir wèlkom is, òf dègge gèère trugkomt

Et tòltje van Brabanders

Dur onze Brabantse zachte G wit iederêen int laand waor we vendaon koome. Daor moeteme zèùneg op zèèn. We hoeven ons nie te schaome vur ons diejalèkt, dè doen de Friezen, Limburgers èn Hagenezen ok nie.

We moete op alle meugeleke meniere perbeere om ons èège tòltje (vur mèn dus et Tilburgs) öt te draoge.

Bezoek hier de website van de Stichting Tilburgse Taol.

 

Kende gullie al... is een terugkerende rubriek van de online gemeenschap Brabanders en hun Taal waarin iemand met passie voor het Brabants wordt voorgesteld. Klik hier voor meer informatie over Brabanders en hun Taal.