Groen erfgoed centraal in Knippenbergprijs 2020, meld nu een project aan!

- 9 juni 2020

Het bestuur van de Stichting Knippenbergprijs heeft voor de tweejaarlijkse Knippenbergprijs 'Groen Erfgoed' als thema gekozen. Dit jaar wil de Stichting Knippenbergprijs – waarin Stichting Brabants Heem, Historische Vereniging Brabant, Erfgoed Brabant en de Leerstoel Cultuur in Brabant participeren – de Knippenbergprijs uitreiken aan het meest aansprekende, vernieuwende en publieksgerichte project waarin Groen Erfgoed centraal staat.

Groen Erfgoed
Natuurlijk en landschappelijk Erfgoed is een wezenlijk en waardevol onderdeel van onze leefomgeving. Veel vrijwilligers, jong en oud, zetten zich in voor natuur en landschap. Het natuurlijke en culturele landschap is immers voor velen een basis voor leefbaarheid, welbevinden en recreatie. Tal van personen, groepen, verenigingen en instellingen spannen zich in voor het herstel en behoud van Groen Erfgoed. Ze vragen daarvoor aandacht door publicaties, via websites, met het oog op toerisme en recreatie, voor het onderwijs, in tentoonstellingen en evenementen.

Welke bijzondere activiteiten of projecten zijn ondernomen of recent afgerond om cultuurhistorisch en landschappelijk Groen Erfgoed in Brabant te behouden en te herstellen? Welke rol spelen vrijwilligers en jongeren daarbij om het (cultuur)landschap voor de toekomst zeker te stellen? We kunnen hierbij denken aan groen op buitenplaatsen en landgoederen; in parken, pastorie- en kasteeltuinen; aan fruit- en moestuinen; klein- of grootschalige natuurgebieden; hagen en houtwallen; zandpaden en landwegen, enzovoort.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de indieningsprocedure, de beoordelingscriteria, de planning en de samenstelling van de jury? Klik dan hier. De indieningstermijn loopt tot 15 augustus 2020. Belangrijk is dat de ingediende projecten op die datum (grotendeels) zijn afgerond. De uitreiking van de Knippenbergprijs zal plaatsvinden op zaterdag 14 november 2020 in Boxtel, herkomstplaats van de winnaar van 2018.

Over Willy Knippenberg en de beoordelingscriteria 
Of het nu projecten of personen zijn die worden voorgedragen, in beide gevallen moet er een relatie bestaan tot de visie die Willy Knippenberg (1910-2005) had op de wijze waarop regionale geschiedbeoefening vorm moet krijgen. Knippenberg was een veelzijdig mens die op uiteenlopende gebieden van de Brabantse cultuur actief was. Zo publiceerde hij over Romeinse wegen en gipsen beelden, maar hij heeft ook een onderzoek verricht naar de verspreiding van een in Brabant veel voorkomende vlinder, het koolwitje. Ook heeft hij grote verdiensten voor de numismatiek, de volkskunde, heemkunde en ecologie. In zijn publicaties en lezingen is die veelzijdigheid altijd aanwezig. Bovendien wist hij onderwerpen uit verschillende vakgebieden vaak met elkaar te verbinden, wat niet zelden nieuwe inzichten opleverde. Verder wist hij onderwerpen uit te tillen boven het lokale belang. Ten slotte heeft hij zich altijd in-gezet voor kennisoverdracht waarbij ook ingewikkelde onder-werpen op een voor iedereen begrijpelijke wijze duidelijk wer-den gemaakt. Die grensverleggende, bovenlokale, verbindende en educatieve benadering zijn de criteria die het bestuur verwacht te zien in alle voordrachten die aan de jury worden voorgelegd.

Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Knippenbergprijs bestaat uit Ineke Strouken (voorzitter), Theo Cuijpers (secretaris), Ineke Strouken en Peter van Overbruggen (lid).