Corona Impact Loket Erfgoed

- 20 april 2020

Corona raakt de hele samenleving. Ook de Brabantse erfgoedsector ondervindt de gevolgen van de crisis. Musea hebben hun deuren moeten sluiten, monumenten hebben geen bezoekers meer, evenementen zijn uitgesteld of afgelast en iedereen blijft zoveel mogelijk thuis. Erfgoed Brabant heeft van de provincie de opdracht gekregen om, in samenwerking met andere Brabantse erfgoedorganisaties, de noden en behoeften in het veld in kaart te brengen met als doel het vinden van mogelijke (aanvullende) oplossingen. We hebben daartoe een
Corona Impact Loket Erfgoed geopend, naar analogie van het loket dat KunstLoc voor de kunst- en cultuursector heeft opgericht. Erfgoedorganisaties en betrokkenen kunnen hier hun verhaal kwijt. Laat ons weten wat de impact van crisis is op uw organisatie of beroepspraktijk.

De erfgoedsector heeft acute economische en financiële noden. Zo leert een eerste inventarisatie onder musea dat voor een kwart van de musea het voortbestaan niet zeker is. Bovendien zijn in de erfgoedsector vele mkb’ers en zzp’ers actief, die hun opdrachten zien teruglopen of zelfs stilvallen. Zeker ook voor jonge erfgoedprofessionals is deze crisis zorgelijk. Met vaak tijdelijke contracten of incidentele opdrachten is hun positie kwetsbaar, terwijl hun betekenis voor de sector groot is. Maar de erfgoedsector wordt ook gekenmerkt door een grote inzet van vrijwilligers. Musea, heemkundekringen, monumentenorganisaties, archeologische en dialectwerkgroepen, jaarlijks terugkerende evenementen: het aandeel vrijwilligers is vele malen groter dan het aandeel betaalde krachten. Hun belangrijke maatschappelijke rol in het erfgoedveld kunnen zij nu niet vervullen. En zullen zij hun vrijwillige inzet op wat langere termijn (kunnen) continueren? De maatschappelijke impact van de coronacrisis op langere termijn lijkt enorm te zijn.

Om de situatie van het Brabantse erfgoedveld in beeld te brengen, roepen we u op om uw noden en behoeften met ons te delen. Deze actie initiëren we in nauwe samenwerking met de provinciale uitvoeringsorganisaties verenigd in de 
Erfgoed Alliantie BrabantContact opnemen kan via de mail of gewoon door even te bellen met een van onze medewerkers.

Voor abonnees van Monumentenwacht Noord-Brabant verwijzen wij naar 
info@mwnb.nl of een van de medewerkers van deze collega-organisatie, te bereiken via (0411) 64 33 66.
Gemeenteambtenaren die hun zorgen over monumentenzorg willen delen kunnen terecht bij Sandra van Trijffel van Monumentenhuis Brabant, 
s.vantrijffel@monumentenhuisbrabant.nl, of bellen via (0162) 51 18 33.

Wij verzamelen uw ervaringen en opmerkingen en gebruiken die - uiteraard alleen met uw toestemming - in ons gesprek met de provincie Noord-Brabant over mogelijke oplossingen voor de noden in het erfgoedveld. In het vervolg op de inventarisatie van het Corona Impact Loket zullen we de komende tijd met gerichte interviews met stakeholders het beeld van de crisis proberen een verdiepend reliëf te geven.

We horen graag van u!

Met vriendelijke groet,
Patrick Timmermans, directeur-bestuurder