Rijksmiddelen naar Brabant voor cultuureducatie

- 6 februari 2017

De Brabantse subsidieaanvraag voor de landelijke matchingsregeling is gehonoreerd: 375 basisscholen in 45 Brabantse gemeenten kunnen nu deelnemen aan de meerjarenregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dat betekent een investering van ruim € 2,2 miljoen per jaar in Brabantse cultuureducatie voor de komende vier jaar. Dit is een gezamenlijke investering van het rijk, de provincie en de deelnemende gemeenten.

Wat gaan de scholen doen?
De scholen gaan de kwaliteit van de eigen cultuureducatie verbeteren, om leerlingen effectief te stimuleren in hun culturele ontwikkeling. Door het meerjarige programma De Cultuur Loper wordt cultuuronderwijs méér dan een bezoekje aan het theater of museum: de school leert een eigen visie op cultuureducatie te ontwikkelen en van daaruit een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Kinderen leren hierbij creërende, reflecterende en onderzoekende vaardigheden. Ze kunnen zich zo ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

Brabantse ambitie
De ambitie van de provincie is dat alle Brabantse gemeenten aanhaken bij De Cultuur Loper: het Brabantse instrument dat scholen helpt de kwaliteit van de eigen cultuureducatie te verbeteren. Kunstbalie, het Brabants expertisecentrum voor cultuureducatie en kunstbeoefening, ontwikkelde het programma De Cultuur Loper in opdracht van de provincie, als invulling van de eerste landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2012 – 2016). Bij deze eerste periode sloten 27 gemeenten aan, dat aantal stijgt nu naar 45 met 18 nieuwe gemeenten. Het kwam tot stand in samenwerking met Erfgoed Brabant, lokale intermediairs cultuureducatie, basisscholen en cultuuraanbieders.

Na het succes van de eerste regeling wordt het programma doorontwikkeld en verder uitgerold, niet alleen binnen Brabant maar ook andere provincies nemen het programma over. De Cultuur Loper werkt samen met de vijf grote Brabantse steden, die hun eigen programma voor cultuureducatie met kwaliteit hebben ontwikkeld: De Culturele Ladenkast.

Einddoel
Het einddoel is dat in 2020 zo veel mogelijk scholen, niet alleen in het basisonderwijs maar ook in het voortgezet onderwijs, zijn toegerust om eigenaarschap te nemen over hun eigen cultuureducatieve programma.

Meer informatie
Op het digitale platform www.decultuurloper.nl vindt u nieuws, inkijkjes op de scholen, het scholingsaanbod en verdiepingsmateriaal.

©2021 Erfgoed Brabant