Cultuur in Noord-Brabant. Een benchmark

- 18 juni 2015

Vanuit onze betrokkenheid bij cultuur in Brabant hebben De Kunst van Brabant, Kunstbalie, Erfgoed Brabant en bkkc onderzoek laten doen waarbij Noord-Brabant op zo’n 100 indicatoren is vergeleken met andere provincies waar het gaat om kunst en cultuur.
Het onderzoek is uitgevoerd door Henk Vinken (Pyrrhula), ook betrokken bij Cultuurindex Nederland. Het resultaat is het onderzoeksrapport Cultuur in Noord-Brabant. Een benchmark.

Wij zien dat er in Brabant op cultureel gebied veel gebeurt waar we trots op kunnen zijn. Onder meer op het gebied van talentontwikkeling, festivals, nieuwe vormen van samenwerking, de initiatieven die worden ondersteund vanuit het Impulsgeldenprogramma en Brabant C. Tegelijkertijd stelden we onszelf de vraag: hoe verhoudt hoe wij naar cultuur in Brabant kijken zich tot de cijfermatige werkelijkheid? Oftewel, in hoeverre klopt ons beeld van cultuur in Noord-Brabant en/of behoeft het
nuancering?
De benchmark is vooral bedoeld als een nulmeting. Een instrument waarmee we een eerste beeld krijgen van hoe cultuur er in Noord-Brabant voor staat, waaruit we conclusies kunnen trekken voor de toekomst, waarover we in gesprek kunnen gaan én waardoor iedereen over dezelfde feiten kan spreken.

Aanknopingspunten
Enkele zaken die opvallen in het rapport en die in onze optiek aanknopingspunten bieden voor toekomstig cultuurbeleid in Brabant(Stad) zijn de volgende:

  • Als eerste geven indicatoren uit de benchmark aan dat de (inter)nationale zichtbaarheid van de Brabantse cultuursector versterkt kan worden. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar de mate waarin de Brabantse culturele sector zich vertoont in het buitenland, de zichtbaarheid van Brabantse musea in de Digitale Collectie Nederland, de verdeling van de Rijksmiddelen en de aanvragen en honoreringen van Brabantse initiatieven bij de grote landelijke cultuurfondsen. De uitkomsten vormen wat ons betreft de basis voor noodzakelijke verbindingen tussen Rijk, provincie en steden én voor een duurzame lobby vanuit Brabant richting Raad voor Cultuur, Rijk en fondsen. Wij zien in deze context een kans in het voorstel van de Raad voor Cultuur om stedelijke regio’s, waarbij BrabantStad expliciet wordt genoemd, in toekomstig beleid centraal te stellen. Ook in het idee van pilots op het gebied van talentontwikkeling en productie & presentatie liggen er kansen en mogelijkheden voor provincie, gemeenten en culturele instellingen samen;
  • Als tweede biedt de benchmark cijfers als het gaat om kunstvakopleidingen in relatie tot de arbeidsmarkt. Zo is onder meer gekeken naar het aandeel werkgelegenheid in de creatieve industrie bezien op de totale werkgelegenheid per provincie, naar het aantal afgestudeerden in het HBO-kunstvakonderwijs en naar het al dan niet werken in het eigen vakgebied anderhalf
    jaar na afstuderen. In relatie tot talentontwikkeling zijn dit naar onze mening relevante aandachtspunten;
  • Als derde biedt de benchmark aanknopingspunten voor festivalbeleid waarmee de festivals in staat worden gesteld zich in gezamenlijkheid (nog) meer te profileren, te ontwikkelen en hun rol op het gebied van talentontwikkeling en publieksbereik te blijven spelen.

En verder
Naar aanleiding van dit onderzoek gaan bkkc, Erfgoed Brabant, Kunstbalie en De Kunst van Brabant in gesprek met de B5. Daarnaast kijken we de komende tijd hoe en waar de verschillende onderzoeken, zoals die van Telos en Het PON, elkaar kunnen versterken.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Nathalie Jansen
(013 7508447 / n.jansen@bkkc.nl).

©2021 Erfgoed Brabant